Aktuální obchodní podmínky

vydané v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Společnost:
STEINBAUER LECHNER s.r.o., se sídlem Lišov, Sosní 824/25, 373 73 Štěpánovice, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 1996, IČO: 47239042

Platné od: 14.7.2021

Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi společností STEINBAUER LECHNER s.r.o., se sídlem Lišov, Sosní 824/25, 373 73 Štěpánovice, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 1996, IČO: 47239042 jako prodávajícím, dodavatelem nebo subjektem v obdobném postavení (dále jen „prodávající“) a druhou stranou, kterou je kupující, objednatel nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen „kupující“). Prodávající a kupující jsou společně označováni také jako „smluvní strany“.
 2. Tyto VOP jsou součástí smluv jen tehdy, byly-li připojeny k nabídce nebo byly-li smluvním straním známy.
 3. Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před zněním těchto VOP (§ 1751 občanského zákoníku).
 4. Tyto VOP jsou též zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.steinbauer-lechner.cz.

Předmět VOP

 1. Předmětem těchto VOP je úprava smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajících ze smlouvy.
 2. Předmětem smlouvy je dodávka zboží či služeb (dále jen „zboží“) specifikovaných ve smlouvě nebo v nabídce prodávajícího a v jejím přijetí kupujícím. Předmět smlouvy může být určen i přílohami tvořícími nedílnou součást smlouvy.
 3. Předmětem koupě na základě smlouvy je zboží uvedené ve smlouvě, včetně definovaných součástí a příslušenství. S předmětem koupě mohou být kupujícímu poskytnuty prodávajícím i související služby nebo další plnění definovaná ve smlouvě. Rozhodující jsou údaje o zboží, službách a dalším plnění včetně kupní ceny při uzavření smlouvy.
 4. Veškeré činnosti při realizaci dodávky, které nejsou smlouvou výslovně označeny jako povinnosti prodávajícího, jsou povinností kupujícího.

Uzavření smlouvy

 1. Prodávající zpracuje na základě poptávky kupujícího konkrétní nabídku, kterou předloží kupujícímu s uvedeném lhůty, ve které musí být kupujícím přijata. Nabídka obsahuje zejména specifikaci zboží, souvisejících služeb a dalších plnění, množství, cenu, výši platby předem, místo a dobu dodání. Prezentace zboží, služeb a dalších plnění, kterou provádí prodávající na své webové stránce či vystavením není nabídkou ve smyslu návrhu na uzavření smlouvy podle § 1733 občanského zákoníku.
 2. Přijetí nabídky kupujícím je prováděno v písemné formě s podpisem oprávněné osoby kupujícího a je doručováno prodávajícímu poštou či elektronickou poštou. Přijetí nabídky je kupujícím zasláno prodávajícímu na základě prodávajícím zpracované nabídky, kterou kupující v plném rozsahu akceptoval.
 3. Přijetí nabídky prodávajícího je pro kupujícího závazné. V případě, že kupující požaduje v přijetí nabídky jakékoli dodatky či změny nebo přijme nabídku s výhradou, je takový projev vůle odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku, která je určena prodávajícímu. Kupující ručí za své omyly obsažené v přijetí nabídky.
 4. Přijetí nabídky potvrdí kupující závaznou objednávkou, kterou zašle prodávajícímu. Objednávka musí obsahovat vždy identifikaci a kontaktní údaje kupujícího, specifikaci zboží, souvisejících služeb a dalších plnění, množství, cenu, případnou výši platby předem, místo a termín dodání, souhlas kupujícího s obchodními podmínkami prodávajícího, datum a podpis objednávky. Předložení objednávky a přijetí nabídky je možné učinit i elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu jednání a určení jednající osoby.
 5. Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je lhůta k přijetí nabídky 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Prodávající si může v nabídce vyhradit právo odvolat nabídku ve lhůtě určené pro její přijetí; v takovém případě lze odvolat nabídku, jen pokud bude odvolání doručeno kupujícímu před odesláním přijetí nabídky. Pro tento případ vylučují smluvní strany užití § 1729 občanského zákoníku.
 6. Smlouva je uzavřena doručením závazné objednávky kupujícího prodávajícímu ve lhůtě stanovené k přijetí nabídky a bez změn oproti nabídce. Za závaznou objednávku se považuje i zaplacení zálohové faktury, byla-li tato úhrada mezi smluvními stranami ujednána.

Cena, placení a platební podmínky

 1. Kupní cenu kalkuluje prodávající vždy individuálně na základě poptávky kupujícího. Prodávající je nabídnutou kupní cenou vázán ode dne doručení nabídky kupujícímu po celou dobu trvání lhůty k přijetí nabídky kupujícím.
 2. Kupní cena zahrnuje cenu zboží, souvisejících služeb a dalších plnění. Smluvní strany si mohou sjednat, že cena těchto souvisejících služeb a dalších plnění bude účtována a placena odděleně. K ceně je prodávajícím účtována DPH v sazbě podle příslušných závazných právních předpisů ve znění v době uskutečnění zdanitelného plnění.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za dodané zboží včetně platné DPH bezhotovostně na účet prodávajícího a ve lhůtě splatnosti, přičemž oba údaje jsou vyznačeny prodávajícím na faktuře. Jakákoliv platba prováděná kupujícím dle smlouvy je řádně a včas uhrazená, pokud je nejdéle v poslední den lhůty stanovené pro její úhradu připsána na účet prodávajícího. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změně bankovního účtu prodávajícího, zavazuje se prodávající o této skutečnosti bez odkladu písemně informovat kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat, aby kupující zaplatit část kupní ceny po uzavření smlouvy, před dodáním zboží (dále je „zálohová platba“). Výše zálohové platby je stanovena ve smlouvě a může činit až 100 % z kupní ceny včetně DPH. Tuto zálohovou platbu je kupující povinen zaplatit na základě zálohové faktury, kterou prodávající doručí kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Až po řádném a včasném zaplacení zálohové platby vzniká závazek prodávajícího dodat zboží. Pokud kupující nezaplatí zálohovou platbu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit najednou po dodání zboží.
 5. Podkladem pro zaplacení kupní ceny či zálohové platby je faktura vystavená prodávajícím. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle příslušných závazných právních předpisů. Fakturu je možné doručit v elektronické podobě a smluvní strany s tímto způsobem doručení souhlasí.
 6. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý 1. až 30. den prodlení; trvá-li prodlení s úhradou kupní ceny více než 30 dní, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,08% denně z dlužné částky za 31. a každý další den prodlení. V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn přerušit dodávku objednaného zboží, které nebylo dosud odesláno kupujícímu. V případě, že kupující nebude mít ve vztahu k prodávajícímu vypořádané všechny splatné finanční závazky, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Kupující není oprávněn v tomto případě domáhat se jakékoli náhrady škody.
 7. Množstevní jednorázové slevy nebo slevy za pravidelné odběry jsou sjednávány individuálně.
 8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.
 9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně vylučují použití § 2160 občanského zákoníku.

Dodací podmínky

 1. Dodávky zboží se uskutečňují ze sídla prodávajícího osobním odběrem nebo dodáním zboží prodávajícím jeho vozidlem do místa určení podle dispozic kupujícího nebo dodáním zboží vozidlem přepravní služby nebo vlastní dopravou kupujícího.
 2. Termín dodání sjednaný ve smlouvě je pro prodávajícího závazný. Z hlediska dodržení dodacích termínů a lhůt je rozhodující okamžik dodání zboží kupujícímu nebo kupujícím určenému přepravci. Zjistí-li prodávající, že sjednané termíny nelze dodržet, je povinen tuto skutečnost neprodleně s uvedením důvodu a dobou předpokládaného trvání prodlení písemně oznámit kupujícímu. Oznámení prodávajícího o prodlení a jeho důvodech nemá vliv na následky prodlení, zejména se nedotýká nároku kupujícího na smluvní pokutu a jeho práva od smlouvy odstoupit, a to v případě, že bude prodávající v prodlení s dodávkou déle než 30 kalendářních dnů.
 3. Prodávající je oprávněn dobu dodání prodloužit v závislosti na výskytu objektivních okolností (vyšší moc apod.), která brání dodání v původně stanovené lhůtě a nebyly známy při uzavření smlouvy. Prodloužení doby dodání není porušením smluvní povinnosti prodávajícího a kupující nemá právo z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit.
 4. Prodávající je oprávněn dodat zboží (a to i po částech) i před lhůtou stanovenou ve smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu. Kupující bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že předčasná doba dodání je stanovena jako nezávazná.
 5. Prodávající dodá kupujícímu zboží v místě dohodnutém ve smlouvě; při dodání na jinou adresu sdělenou kupujícím následně po uzavření smlouvy je dodání provedeno na náklady kupujícího. Při dodání prostřednictvím dopravce hradí náklady dodání kupující.  V případě, že kupující neumožní dodání na adrese dohodnuté ve smlouvě nebo na jiné dohodnuté adrese nebo prostřednictvím dopravce, je mezi smluvními stranami ujednáno, že náhradním místem plnění je sídlo prodávajícího. Kupující je v takovém případě povinen na adrese sídla prodávajícího zboží na své náklady převzít ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti a uhradit veškeré náklady na dodání, které prodávající vynaložil na pokus o marné dodání zboží. Nepřevezme-li kupující zboží ve stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění.
 6. Prodávající splní závazek odevzdat zboží okamžikem, kdy umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění. Při dodání prostřednictvím dopravce splní prodávající svůj závazek předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
 7. Vlastnické právo nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny. Spolu s odevzdáním je prodávající povinen předat i doklady vztahující se ke zboží.
 8. Kupující je povinen zajistit prodávajícímu veškeré podmínky a poskytnout vyžádanou součinnost pro řádné odevzdání zboží a zboží převzít v místě plnění dle smlouvy, nebylo‑li smluvními stranami následně dohodnuto jinak.
 9. Prodávající je povinen ke každé dodávce připojit dodací list, nezbytnou a smlouvou požadovanou dokumentaci. Dodací list musí obsahovat identifikaci a adresy prodávajícího a kupujícího, číslo smlouvy (objednávky), specifikaci zboží a údaje o balení. Dodávky bez těchto údajů je oprávněn kupující bez úhrady ceny poslat zpět prodávajícímu na jeho náklad.
 10. Převzetí zboží potvrdí kupující písemně na dodacím listu (při dodání prostřednictvím dopravce na přepravním listu). Jsou-li související služby a/nebo další plnění poskytnuty kupujícímu jindy, než je odevzdána zboží, potvrdí kupující písemně jejich splnění na dílčím dodacím listu. Kupující je povinen zboží při převzetí zevrubně a s dostatečnou péčí prohlédnout, zkontrolovat množství i kvalitu a přesvědčit se o vlastnostech. Zjištěné vady, včetně porušení obalu při dodání prostřednictvím dopravce, se uvedou na dodacím listě a/nebo v přepravním listě a oznámí prodávajícímu.
 11. Obaly, ve kterých je zboží dodáváno, splňují požadavky §§ 3-4 zákona č. 477 /2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Za obaly, ve kterých zboží prodávající dodává, byl zaplacen poplatek za zpětný odběr a využití odpadu z obalů autorizované společností EKO-KOM, a.s.
 12. Žádná ze smluvních pokut sjednaných ve smlouvě nebo vyplývající z VOP nemá vliv na nárok na náhradu škody.

Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá za kvalitu prodávaného zboží. Kupující je oprávněn neprodleně po dodávce provést kontrolu shody dodávky se smlouvou, jakož i kontrolu dodávky ohledně zřejmých přepravních škod. Bude-li při této kontrole zjištěna vada, je povinen ji kupující prodávajícímu neprodleně oznámit – v tomto případě platí, že kupující vytkl vady řádně a včas. Na později zjištěné vady nebude brán zřetel.
 3. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném množství, kvalitě a provedení a toto dle sjednaných podmínek zabalit. Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že veškeré jím dodané zboží odpovídá v okamžiku dodání kupujícímu příslušným závazným právním předpisům České republiky a Evropské unie i uzavřené smlouvě.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc sjednané vlastnosti či vlastnosti, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží (a pokud je výslovně uvedl v závazné objednávce), že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Kupující není povinen přijmout vadné zboží, a to bez ohledu na charakter vady. Odmítne‑li kupující vadné plnění, bude považováno za nedodané a prodávající bude v prodlení s dodáním zboží. Kupující není povinen platit za plnění, které v důsledku vad odmítl přijmout.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 měsíců od převzetí. Lhůta pro uplatnění vad u prodávajícího je zachována, pokud kupující v této lhůtě uplatní reklamaci u prodávajícího nebo mu vady zboží oznámí.
 7. Pokud prodávající provede v rámci uplatněné reklamace výměnu vadného zboží, prodlužuje se celková doba odpovědnosti prodávajícího za vady o dobu od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění kupujícího o jejím vyřízení.
 8. Právo z vadného zboží kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného zboží kupujícímu též nenáleží, jde-li o vadu zjevnou, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy nebo nejpozději při převzetí zboží, a nevytknul ji prodávajícímu.
 9. Nároky z vadného zboží se nedotýkají nároku kupujícího na náhradu škody nebo na smluvní pokutu, byla-li sjednána. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody a nároku na smluvní pokutu.

Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní a všechny spory vznikající z použití těchto VOP budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými závaznými právními předpisy.
 2. Uzavřením smlouvy pozbývají veškerá dřívější ujednání a korespondence týkající se smlouvy jakýchkoli právních účinků.
 3. Kupujícím, se kterými uzavírá prodávající více smluv, je prodávajícím nabízena možnost dlouhodobé spolupráce formou rámcových smluv.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.7.2021. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv změnit nebo zrušit; o těchto skutečnostech je povinen neprodleně informovat na svých webových stránkách www.steinbauer-lechner.cz. Pokud kupující ve lhůtě 15 dnů přede dnem účinnosti změny VOP písemně nesdělí svůj nesouhlas se zněním změněných VOP, považuje se taková změna za kupujícím odsouhlasenou a je vůči kupujícímu účinná dnem účinnosti změny VOP.
 5. Kupující svým podpisem na těchto Všeobecných obchodních podmínkách společnosti STEINBAUER LECHNER, s.r.o. výslovně potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, že s nimi v plném rozsahu souhlasí a zároveň souhlasí s tím, že se vztahují na veškeré obchody realizované mezi kupujícím a prodávajícím, a to v jakékoliv formě.